QCVN 40:2011/BTNMT

logo-uchat

Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải.

Xem chi tiết tại đây:

 

 

 

Tác giả

huytran.beha@gmail.com

Tin tức liên quan

Submit a Review

Display Name

Email

Title

Message