Đánh giá tác động môi trường

1. Tu van lap ho so moi truong - an toan ve sinh lao dong (mien phi) (FILEminimizer)

A. QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH

laptm.jpg (FILEminimizer)

B. CÁC BƯỚC LÂP ĐTM

1.Xác định quy mô và các thông tin, cơ sở pháp lý liên quan dự án;

2. Khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, khí tượng, thủy văn;

3. Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, KT – XH;

4. Khảo sát, thu mẫu, đo đạc và phân tích các mẫu không khí, mẫu nước, mẫu đất trong và xung quanh khu vực dự án;

5. Xác định các yếu tố vi khí hậu trong khu vực dự án;

6. Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án;

7. Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập, đánh giá nhanh;

8. Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội, con người xung quanh khu vực thực hiện dự án;

9. Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho giai đoạn xây dựng dự án;

10. Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và sự cố môi trường;

11. Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án;

12. Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ phường nơi thực hiện dự án;

13. Xây dựng chương trình giám sát môi trường;

14. Lập hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo.

Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường, các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dựa theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

 

 

bap lop nguoi (FILEminimizer) (FILEminimizer)

Tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật. Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng là chủ đầu tư tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án “Đầu tư dây chuyền đắp lốp nguội ”. Qua đó, Công ty đã xác định được các tác động gây ô nhiễm môi trường trong giai đoạn xây lắp thiết bị và trong giai đoạn hoạt động của dự án. Từ đó, đưa ra các biện pháp cần thiết để giảm thiểu các tác động bất lợi đến môi trường, ngăn ngừa và ứng phó với các sự cố môi trường có thể xảy ra nhằm bảo vệ môi trường, tài sản và phát triển bền vững (Xem đầy đủ nội dung – Vui lòng để lại email và ĐT chúng tối sẽ gửi bài cho bạn)

1